Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

100 liranın altındaki SSK borçları siliniyor

Torba yasayla 506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı yüz Türk Lirası’nı aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. 

Böylece özellikle SGK’da işverenlerin küçük borçlarının takibi zor olduğundan hem kurum iş yükünden kurtulmuş ve hem de borcu unutmuş işverenlerin mağduriyeti giderilmiş olacak.

GSS gelir testi yapmayanlara af geliyor

GSS zorunlu tescilini yaptırmayanların en üst sınır asgari ücretin iki katı üzerinden GSS primi tahakkuk ettirilmesinden dolayı önemli bir mağduriyet yaşanıyor. Ancak bu durumda olan yaklaşık 3-4 milyon kişinin yeniden gelir testi yaptırması suretiyle bu mağduriyet gideriliyor.

TBMM’de yakın bir tarihte yasalaşması beklenen torba yasayla 5510 sayılı Kanunun 60/(g) bendi kapsamında GSS tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan yasanın yayımını takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Bu kapsamında re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.

Kamuda SGK’ya bildirmeme cezasına af 

Özellikle kamu kurumlarının bazı yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemesi halinde idari para cezası uygulanmakta. Bundan dolayı da kamu görevlileri mağdur olabiliyor. 

İşte torba yasayla bu sorun çözülüyor. 4/ b sigortalısının işe giriş bildirimi yapılmaması ve 4/ b sigortalısının işten çıkış bildirimi yapılmaması yükümlülükleri ile Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi yükümlülüklerinin yasanın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde yerine getirilmesi halinde yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacak.

Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecek. Ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

İş Kur kursiyerleri hakkında 5510 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde verilmesi halinde kanuni süresinde verilmiş sayılacak. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecek. Ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.