Yazarlar

Halime Sürek KAHVECİ

Halime Sürek KAHVECİ

halimekahveci@gmail.com

Az tatil, bol ziyaret, çok iş

Halime Sürek KAHVECİ tüm yazıları