Yazarlar

Mahir KAYNAK

Mahir KAYNAK

mkaynak@stargazete.com

Siyaset ne işe yarar?