Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Emekli memura piyango vurdu!

İşçiler emekli olduğunda kıdem tazminatı ödeniyor. Devlet memurlarının ise emekli olmaları halinde memuriyet süresindeki çalışmaları için emekli ikramiyesi ödeniyor.

İşçilere kıdem tazminatı ödenirken bir üst sınır bulunmazken, memurların ikramiye ödemelerinde 30 yıl üst sınırı bulunuyordu.

 Devlet memurlarına hizmet sürelerinin tamamı 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir.

Memurun ikramiyesinde 30 yıl sınırı kalktı

5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenmektedir.

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmamaktaydı. Örneğin, 35 yıl çalışıp emekli olan bir memura en fazla 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmekteydi.

Bu da memurlara emekli olurken büyük bir haksızlık olması sonucunu doğuruyordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla memurlara yılbaşı piyangosu vurdu. Buna göre, “Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağı” hükmü Anayasa Mahkemesi’nden döndü.

AYM ne karar verdi?

Anayasa Mahkemesi 7 Ocak 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararında;

Emekli sandığı Kanununun

A- “.. Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler... dikkate alınmaz” ibarelerine ilişkin esas incelemenin “... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına oybirliğiyle,

B- “...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oyçokluğuyla,

C-”.. verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler..” ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan bu ibareden sonra gelen “...ile...” sözcüğünün de 30.3.2011 günlü 6216 sayılı Kanunun 43. maddesinin (4) numaralı alt fıkrası gereğince iptaline oybirliğiyle,

Karar vermiş oldu.

Artık 30 yıldan daha fazla hizmeti olan memurlara tüm süreler için ikramiye verilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği gerekçeli karar 7 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra emekli ikramiyelerinin hesaplanmasına ilişkin 30 yıllık sınır kaldırılmış oldu ve bu tarihten sonra emekli olacak olanlar 30 yıl üzeri hizmetleri karşılığında emekli ikramiyesine hak kazanabilecek.

Anayasa’nın 153 üncü maddesinde; “Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. ............ İptal kararları geriye yürümez” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre de, geçmişte emekli olmuş, ikramiyesini almış emekli devlet memurları Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarından yararlanamayacak.