Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İstifa edene de tazminat var

Okurumuz E. Özdemir, “Uzun bir süreden beri aynı şirkette çalışmaktayım. Fakat işten ayrılmak istiyorum sigorta gün sayım 3880’dir. Eğer bu şirketten istifa edersem tazminat hakkım olur mu” diye soruyor.

Kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi de 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 8.9.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar için emeklilik için gerek sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. 15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler farklı işyerlerinde tamamlanabilir.

İlk işe giriş tarihinden bu yana 15 yıl geçmiş ise ve son işyerinde de 1 yıldan fazla çalışması varsa okurumuz SGK müdürlüğünden kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak işverene verdiği takdirde kıdem tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Borcunu yapılandıran 4/b’liye sağlık hakkı

SGK kapsamında olmasına rağmen 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kur’lulara sağlık yardımı verilmiyor. Torba kanunla bu mağduriyetin giderilmesi için düzenleme yapılıyor.

4/(b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak.

Ar-Ge teşvikleri uzatılıyor
 
Ülkemizde teknoloji merkezi işletmelerinin teşvik edilmesi amacıyla 5746 sayılı Kanunla önemli bir düzenleme yapılmıştı.

Mevcut uygulamada kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Torba kanunla yapılmakta olan değişiklikle 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanundaki, yukarıda yer alan ‘her bir çalışan için beş yıl süreyle’ ibaresi madde metninden çıkarılarak Ar-Ge teşvikleri açısından önemli bir sıkıntı giderilmektedir.

Aile hekimlerine nöbet geliyor
 
Torba kanunla yapılacak düzenlemeye göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilecek.