Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Kadın çalışanlar için yeni düzenlemeler

TBMM’de gündeme gelen tasarıda kadın çalışanların haklarına ilişkin düzenlemeler tartışılmaktadır. 

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet, 2016 yılı Eylem Planında yer alan düzenlemeleri takdim etmişti.

Bu düzenlemeler içerisinde, özellikle çalışma hayatına ilişkin önemli iyileştirmeler bulunmaktadır.

Bunlardan biri de, çalışan kadınların, çalışma hayatlarına daha fazla katılmasının sağlanması, doğum sonrası çalışma hayatından çekilmesinin engellenmesidir.

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu “Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını gerçekleştirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikleri hazırladık, gecikmeden hayata geçireceğiz. Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmı süreli çalışma hakkı getiriyoruz. Böylece kadınlarımız artık annelik mi, meslek mi diye onları derinden kaygıya sevk eden bir soruyla muhatap olmayacaklar. Hem anneliklerini hakkıyla yapacaklar, hem de emek verdikleri mesleklerini yerine getirebilecekler” demek suretiyle konunun önemini belirtmiştir.

Şu an TBMM’de görüşülen tasarıda da buna ilişkin bir düzenleme yer alıyor.

Buna göre;

Kadın işçiye, doğum raporu sonrası altı aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. Söz konusu düzenleme ile kadın çalışana ücretsiz izin süresi kadar doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenecektir.

Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır (Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir).

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak yapılacaktır.

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. (54.90 TL)

Bu destekten yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekecektir.

Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılacak. Bu ödemeler, işsizlik ödeneğine benzer şekilde damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmeyecektir. 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Anne olan kadın çalışana kısmi süreli çalışma hakkı

Doğum izni sürelerinden sonra, mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerin kısmî süreli çalışma talebi karşılanacaktır ve bu talep fesih için geçerli neden sayılmayacaktır.

İzinde ve evlat edinmede yeni düzenlemeler

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacaktır.

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılacak,

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi, evlat edinme hâlinde ise işlerden biri veya evlat edinen altı aya kadar ücretsiz izin yahut her doğumda altı aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek, bu izinlerden hangisini kullanacağını izin talebinde bulunan belirleyecek ve iznin kullanılacağı tarihten bir ay önce yazılı olarak işverene bildirecektir.

Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilecektir.