Mustafa Sabri Beşer
Mustafa Sabri Beşer
Tüm Yazıları

LGBT Bekledikleri Peygamberi Getirir mi?

Toplumlar, milletler, kavimler durduk yere helak olmazlar. İlahi azabı hak etmeyen hiçbir topluluk helak edilmemiştir. İlahi azaba duçar olup tarihin tozlu raflarına karışıp ortadan kaybolan toplumlar incelendiğinde bu gerçek güneş kadar aşikâr şekilde ortaya çıkar.

Günümüzde bu gerçeği çok iyi bilen, kendilerine "Evangelist" diyen bir grup, ilahi gazabı harekete geçirip Yaratıcı'yı kıyamete zorlamak (!) için dünyayı kana bulamaktan çekinmiyorlar.

Bunun için de başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı akıtmaktan çekinmiyorlar. Bunu da kendi inançlarına göre İsa Mesih'in bir an önce gelmesi için yapıyorlar. Her yer kan revan olsun ki İsa Mesih gelsin dünyayı kurtarsın!

İsa Mesih'e davetiyeyi son oyuncakları LGBT ile sunuyorlar! Kavimlerin ve milletlerin helak olma sebeplerinden birisinin de sapkın davranışlar olduğunu iyi bilen Evangelistler, dünyanın her yerinde sapkın bireyleri ve toplulukları destekliyorlar. İstiyorlar ki bu sapkın topluluklar ilahi gazabı toplumların üzerine çeksin ve bir an önce İsa Mesih (peygamber) gelsin.

LGBT benzeri sapkın toplulukların ilahi azap sonucu yerin dibine batırılmalarının doğudaki örneği Lut Kavmi iken batıdaki örneği Pompei halkı. Her iki topluluk sapkın davranışlar konusunda o kadar ileri gitmişlerdi ki en sonunda ilahi azap ile yüzleştiler. Lut Kavmi yerin dibine batırılırken Pompei halkı yanardağın külleri ve alevleri arasında yok olup gitti.

Kıyamet çağırıcılarının yeni oyuncakları olan LGBT toplulukları son yıllarda sergiledikleri utanmazlıklarını, edepsizliklerini, rezaletlerini bu şekilde devam ettirirlerse korkarız ki geçmiş kavimlerin başına gelenler bizlerin de başına gelecek ancak onların bekledikleri gelmeyecek!

Abdülmecid zamanında bu gerçeği gören Osmanlı, topluma hâkim olmaya yüz tutan "oğlancılığın" bitirilmesi için alim ve hocaları destekleyerek büyük bir irşat yani eğitim faaliyetini başlatmıştı. Alimlerin, hocaların halkı bilinçlendirme çalışmaları sonucu toplum ıslah olmuş ve normal düzenine geri dönmüştü.

Bugün de yaşadığımız LGBT sapkınlığının son bulması yine eğitimden geçer kanaatindeyiz. Dışlamadan, ötekileştirmeden yapılacak eğitim çalışmaları sonucu hem mevcut LGBT'li bireylerin ıslah edilebileceğine hem de yeni neslin aynı sapkınlığın pençesine düşmekten kurtulacağına inanıyoruz.

Elbette bunun için başta eğitimciler olmak üzere alimler ve hocaların da fildişi kulelerinden inip halkı bilinçlendirme çalışmalarına katılmaları gerekiyor.

Peki, toplumların ilahi azap sonucu helak olmalarının tek sebebi LGBT benzeri sapkın davranışlar mı?

Hayır. Tarihten bize intikal eden helak olmuş kavimlerin ilahi azaba duçar olma sebeplerine baktığımızda karşımıza vahim bir tablo çıkıyor.

Ad Kavmi, güçsüz ve kimsesizlere zulmetmişler, zavallı kimseleri yüksek yapıların üzerine çıkararak oradan aşağı atmışlardı. Ölenlerin parçalanmış olan cesetlerine bakarak eğlenmişlerdi.

Nuh Kavmi, Allah'a şirk koştu. Fakir insanları hor görür ve onlara akıl almaz zulümler yaparlardı. Kadınlar haya, edep ve iffetten uzaklaşmış, dünya lezzetleri ve süse aşırı düşkün bir hale gelmişlerdi.

Semud Kavmi, Allah'a olan isyanlarından ve paylaşmayı bilmemelerinden, dünyevî makam ve zenginlikleriyle kendilerinin diğer insanlardan üstün olduklarını zannetmelerinden dolayı helak edilmişti.

Medyen ve Eyke halkı, ölçü ve tartıda, alışverişte haksızlık yapmak, ülkede bozgunculuk çıkarmak, tehditle insanları Allah'ın yolundan alıkoymak gibi tutum ve davranışları nedeniyle helak olmuşlardı.

Sebe kavmi, Allah'ın kendilerine verdiği bolluk ve bereketin kıymetini bilmedikleri ve Yaratıcı'dan yüz çevirdikleri için helak olmuşlardı.

Uhdud Ashabı, Allah'a inananları, ateşli hendeklere atarak cezalandırmaları sonucu ilahi azaba maruz kalmışlardı.

Geçmişte sadece bir tanesi bir kavmi helak etmeye yeten gerekçelerin neredeyse tamamı günümüzde zuhur etmekte.

Zulüm, adaletsizlik, Allah'ın emirlerine uymama, ticarette sahtekarlık, kibir, gurur, para ve makama taparak Allah'a şirk koşma, doğruları dile getirmeme, bozgunculuk yapma, paylaşmayı bilmeme, fakirleri hor görme, ateşte yakarak öldürme, zayıfları ezme ve en nihayetinde LGBT sapkınlığı günümüzün adiyattan olan olayları haline gelmiş durumda.

Eğer hala helak olmuyorsak bu içimizde yaşayan bir avuç inanmış ve kendini Allah yoluna adamış insan nedeniyledir. Rabbim onları içimizden eksik etmesin, sayılarını artırsın.