Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

SGK affının püf noktaları

SGK affının püf noktaları

Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarıyla birlikte diğer kamu kurumu borçlarının yapılandırılmasını düzenleyen 7143 Sayılı Kanun kabul edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu borçlusu olduğu halde genel sağlık sigortasından yararlanmayan vatandaşlar ile prim teşviklerinden yararlanmayan işverenler yapılandırma imkanından yararlanarak borçlarını kolayca ödeyebilecek.

 

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak?

Yapılandırma kapsamına alınan SGK borçları şöyle;

-Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

-İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

-Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

-İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

-Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları.

Sigortalılık statüsünden kaynaklanan borçların 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olmaları ve kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olması şart.

 

Yapılandırma için başvuru şart

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna tarihine kadar SGK’ya başvurmaları gerekli. SGK, başvuru usullerine yönelik açıklamalarını yakın zamanda yapacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

 

Peşin ödeyene indirim var

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz. Ayrıca Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz. Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden yüzde 50 indirim yapılır.

 

Taksit isteyen başvuruda seçim yapmak zorunda

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde belirlenen tutarlar; altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105), on sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır.

Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görülebilecek.

***

İlk iki taksiti ödemek neden önemli?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilir. Bu nedenle yapılandırmanın bozulmaması için SGK borçlularının ilk iki taksiti süresinde ödemesi şarttır.

 

GSS borçlularına gelir testi imkânı

 

60 (g) kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların, 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımı tarihinden önce 60 (g) kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

***

Sigortalılığı durdurulanlara yapılandırma fırsatı

Yapılandırma kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanlara ilişkin özel bir düzenleme yer alıyor. Bu düzenleme köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları kapsamaktadır.

Bu sigortalılardan 5510 Sayılı Kanun, 1479 Sayılı Kanun’un mülga hükümleri ile mülga 2926 Sayılı Kanun’a göre tescilleri yapılmış ancak prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, SGK’ya müracaat ederek sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek prim borçlarının hesaplanmasını talep edebilirler.

Hesaplamaya ilişkin başvuru kanunun tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.