Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

SGK borcundan işçiler sorumlu olur mu!

Yazının başlığını okuyan dostların, “Yahu Resul bey, hiç öyle şey olur mu? Bu işi bilen bir kişi olarak bari söz böyle gülünç şeyler söylemeyin!” dediklerini duyar gibiyim. 

Evet gerçekten de dostlarımız, okurlarımız son derece haklıdır. Bir şirketin ödenmeyen SGK borcundan ister kapıdaki güvenlikçi, isterse bir müdürün sorumlu olmaması gerekiyor. Hakkaniyet ve vicdan da bunu gerektiriyor.

Ancak maalesef mevzuat hazretlerine ve SGK uygulamasına göre bu böyle olmuyor.

SGK tarafından işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’na karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor.

Buna göre, örneğin bir şirkette maaşlı olarak çalışan Genel Müdür, ödeme yaptırma yetkisi olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu tutuluyor.

Hatta hızını alamayan bazı müdürlüklerin şirketlerin mali müşavirlerinden de sorumluluğu olduğu iddiasıyla ödenmeyen sigorta prim borçlarının ödenmesi talebinde bulunulduğu görülüyor.

Umarız SGK mevzuatında da bir şirkette maaşlı olarak çalışan işçi veya profesyonel yöneticilerin sorumlu tutulmalarına ilişkin düzenleme maliye idaresi uygulama ve mevzuatı paralelinde yeniden düzenlenir.

SGK kusurlu olduğunda faiz alınmaz

Bu arada torba yasayla yapılan bir değişikliğe göre, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin SGK tarafından sonradan tespit edilmesi hâlinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

Vergi borçlarından işçi sorumlu değil

SGK uygulamasının aksine, işçiler, üst düzey görevlerde çalışan profesyonel yöneticiler şirketlerin vergi borçlarından sorumlu tutulmazlar.

Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürlerinin sorumlulukları fer’i niteliktedir.

Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi (kanuni temsilci) olmayan ortakları, vergi borçları nedeniyle esas itibariyle taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlı olarak sorumludur.

Ancak, yönetici konumundaki anonim şirket yönetim kurulu üyesi ortakları vergi borçlarından sorumlu tutulmaktadır.

Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan vergi borçlarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya, tüm malvarlıkları ile sorumludurlar. Limited şirket ortakları Vergi borcundan hisseleri oranında sorumludur. Şirketteki ortaklık payını, devreden ortağın sonraki dönemlere ilişkin vergi borcundan sorumlu olmaması için pay devrini Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde (595. mad.) yapması gerekir.

Vergi alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Vergi ve vergiye bağlı alacaklar açısından yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürlerinin takip edilebilmesi için, vergi alacağının asıl vergi borçlusu şirketten tahsil imkanının olmaması şartına bağlıdır. Yani, tüm takip yollarının asıl şirket hakkında tüketilmiş bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, vergi borçlarının ödenmemesinde kusurlarının bulunmadığını iddia ve ispat ederlerse sorumlu tutulamazlar.