Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Torbada tüp bebek müjdesi

Torba kanun görüşmeleri halen sürmekte olup, vatandaşlara peş peşe iyi haberler müjdelenmektedir. Bu müjdelerden biri de tüp bebek konusuna ilişkindir. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘torba kanun’ tasarısının 25-50. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddelerden biri de 5510 sayılı Kanunun ‘Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi’ başlıklı 63’üncü maddesinde değişiklik yapan maddedir.

- Kimler GSS kapsamındadır?

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler zorunlu genel sağlık sigortası kapsamındadır. 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortasına tabi olanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır. 4/c (Emekli Sandığı) sigortasına tabi olanlar ise Kurumca tescil edildiği ya da aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

Genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür. Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır. Kanun kapsamındaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz.

- Tüp bebek yöntemi için şartlar nelerdir?

5510 sayılı Kanunun 63. maddesinde Genel Sağlık Sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını geri kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri açıklanmaktadır.

Mevcut Kanunda; bu hizmetlerden biri de evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması,

5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmaktadır.

- Torba ile neler değişiyor?

Mevcut durumda tedaviden yararlanabilmek için en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı olması ve en fazla iki kez deneme hakkı tanınmaktadır. Torba ile en fazla iki deneme hakkı üçe çıkarılmakta ve Başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, katılım payı ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında uygulanacaktır.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un kapsamına girenler, tüp bebek uygulanmasında verilecek destek için aranan, ‘Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama’ ve ‘En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma’ şartlarından muaf olacaktır.

SGK, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının finansmanını sağlamayacak olup SGK ile sözleşmeli özel hastanelerle kısmi sözleşme imzalayan vakıf üniversitesi hastaneleri, SGK’ ya bildirdikleri hekimlerin verdiği sağlık hizmetlerini fatura edebilecektir. Fatura edilmemesi halinde ise sağlık hizmetinin tutarı SGK tarafından karşılanmayacaktır.