Part-Time çalışan işçilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İş ilişkisi devam ederken işçiler çalışma dönemlerinin bir bölümünde kısmi süreli olarak, bir dönemlerinde de tam süreli olarak çalışma yapabilirler.

Aynı zamanda kısmi süreli çalışan ile tam süreli çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır. Esas fark çalışma sürelerinde ve hak edişlerde karşımıza çıkmaktadır.

İşverenin kısmi süreli çalışan ile normal süreli çalışan arasında ayrımcılık yapmaması ve eşit davranma ilkesine uygun hareket etmesi gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 5'inci maddesinde bu durum hüküm altındadır:

"İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz."

Haftalık normal çalışma süresi 45 saat olmakla beraber, kısmi süreli çalışanın haftalık normal çalışma süresinin 2/3'ü kadar çalışması gerekmektedir. Örnekle, haftalık 45 saat çalışma yapılan işyerinde, kısmi süreli bir çalışan haftalık en fazla 30 saat çalışabilecektir.

Çalışma döneminin bir bölümünde kısmi süreli olarak, bir bölümünde ise tam süreli çalışanlar 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun hala yürürlükte olan 14'üncü maddesinde sayılı hallerden biri nedeniyle iş sözleşmesi feshetmesi ve aynı işverenin işyerinde 1 yıllık kıdem süresi olması halinde, kısmi süreli çalışanların kıdem tazminatı hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda kıdem tazminatları, her bir çalışma dönemi için ayrı ayrı hesaplama yapılarak ödenmesi gerekecektir.

Bu kapsamda esas unsur işçinin, aynı işverenin işyerinde 1 yıllık kıdem süresini tamamlaması ve kanunda öngörülen şartlar nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesidir. Şartlar oluştuğunda işçi, kısmi süreli de çalışsa tam süreli de çalışsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın hak kazanmış olduğu son günlük giydirilmiş brüt ücreti esas alınmalıdır. Ek olarak, kısmi süreli çalışma dönemi ve tam süreli çalışma dönemi ayrıştırılarak kıdem tazminatı hesaplanacaktır.

Örneğin, 7 tam yıl kıdemi bulunan çalışanın, giydirilmiş brüt ücretinin 30 gün karşılığı 30.000 TL, günlük giydirilmiş brüt ücretinin 1.000 TL olduğunu, çalışanın 2 yıllık kısmi süreli çalışma döneminde ayda 15 gün çalıştığını düşünelim.

Bu durumda işçi 5 yıl tam süreli, 2 yıl kısmi süreli çalışmış olacaktır.

Kısmi süreli çalışma döneminde 1 yıllık kıdemi için 15 günlük ücret, tam süreli çalışma döneminde ise 30 günlük ücreti üzerinden kıdem tazminatı tespit edilecektir.

Başka bir ifade ile çalışan (1.000 x 15 x 2) + (1.000 x 30 x 5) = 180.000 TL brüt kıdem tazminatına hak kazanacaktır.