Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Çalışanlarına eşit davranmayana ceza var

Çalışma Hayatında işverenlere getirilen bir çok yükümlülük bulunuyor. Bunlardan birisi de çalışanlara eşit davranılması ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasıdır.

Buna göre iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmamalıdır.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapmaması gerekmektedir.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacaktır.

Uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere ücret ve yan haklar açısından cinsiyet ayrımcılığı yapılabildiği görülmektedir. Oysaki aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin

uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilecektir.

Bu bağlamda işverenin eşit davranma hükümlerine aykırı

davrandığını ispat etmek yükümlülüğü işçiye aittir. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir

biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını

ispat etmekle yükümlü olur.

Sonuç olarak işverenlerin çalışanları arasında ayrımcılık yapmaması hem yasal bir zorunluluk ve hem de moral motivasyon ve işyerine bağlılık açısından çok önemlidir.

***

İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve

süresini gösteren bir belge verilmesi gerekmektedir. Özellikle yeni bir işyerine yapılan başvurularda işçinin deneyimi bu bilgilere bakılarak değerlendirmektedir.

Çalışma belgesinin süresinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından

zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu nedenle çalışma belgesinde yer alan bilgiler doğru şekilde düzenlenmelidir.