Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Dikkat, bu süreyi kaçırana ceza var!

2007 yılından itibaren her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. Buna göre 01.07.2020-20.07.2020 tarihleri arasında mali tatil uygulanmıştır.

Bu süre içerisinde bazı kamu yükümlülükleri, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre iş ve sosyal güvenlik uygulamaları da ertelenmektedir.

Yirmi günlük sürenin dinlenme amacıyla verilmesi sonucunda, sadece mali tatil günleri değil, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük dönemde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için de erteleme yapılmaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yapılan beyan, bildirim ve ödemeler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılan bildirimlerin erteleneceği düzenlenmiştir.

Ancak niteliği gereğince iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

İş kazalarının SGK’ya 3 iş günü içinde bildirilmemesi durumunda işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak 2020 yılında 4.688 TL ile 14.064 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimine ilişkin 6331/14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan SGK tarafından verilir.

Ayrıca 5510, 6356, 4447, 4857, 6183, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak başvurular/tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından idari para cezalarına itiraz edilme süreleri, dava açma süreleri ile diğer bildirim yükümlülükleri mali tatil kapsamında değildir.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iki tür kamu bildirim yükümlülüğü gündeme gelmektedir. Bunlardan birincisi işyerini bildirme yükümlülüğü, ikincisi ise işverene tebliğ edilen idari para cezalarının ödenmesi süresinin son günüdür. Bu iki yasal yükümlülük haricinde diğer tüm yükümlülükler mali tatil kapsamı dışında tutulmuştur, örneğin toplu çıkış bildirimi gibi.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında verilmiş ve kesinleşen idari para cezalarının işverene tebliğ edilmesini takiben bir ay içerisinde ödenmesi gerekir. Kesinleşen idari para cezalarının son ödeme gününün mali tatil günlerine rastlaması halinde 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde yine 27 Temmuz 2020 Pazartesi Günü, son ödeme günü olarak kabul edilecektir.

SGK işyeri bildirgesinin verilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde yine 27 Temmuz Pazartesi Günü, bildirge vermenin son günü olarak kabul edilecektir.

SGK İşe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde yine 27 Temmuz Günü, bildirge vermenin son günü olarak kabul edilecektir.

Mali tatil süresinde İş Müfettişleri ile SGK müfettiş ve denetmenleri 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında işyerinde denetim gerçekleşebilir. Ancak, denetim için istenen yasal bilgi ve belgelerin gönderilmesi için işverene verilen sürenin son günü mali tatil dönemine rastlıyorsa 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde yine 27 Temmuz 2020 Pazartesi Günü son gün olarak kabul edilecektir.

Dolayısıyla mali tatil kapsamında ertelenen yükümlülüklerin verilen sürede (27.07.2020 Pazartesi) yerine getirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanacağına dikkat edilmelidir.