Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Fesih yasağına uymayana ceza var

Koronavirüsünün çalışanlara yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için Covid Fesih yasağı getirildi.

7244 sayılı Torba Kanunla, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği yönünde düzenleme yapıldı.

Ancak 7252 sayılı Kanunla İşten çıkarma yasağı süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

Ayrıca 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

Öte yandan 7252 sayılı Kanunla belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi haller de Fesih Yasağı kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Tazminatsız Fesih

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde işverenin tazminatsız fesih yapması mümkün bulunmaktadır. Buna göre:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması,

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması,

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması,

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi,

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya

ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması,

Durumları Fesih Yasağına aykırı olmayacaktır.

Bunların haricinde işveren tarafından yapılacak işten çıkışlar fesih yasağına aykırı olacaktır.

Fesih Yasağına aykırılığın yaptırımı

Yukarıda belirtilen hususlar haricinde işveren tarafından fesih yapılması durumunda kişi başına bir asgari ücret idari para cezası dışında ayrıca faydalanılan kısa çalışma ödeneği ve pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği işverenden talep edilecektir.

Dolayısıyla hem içinden geçtiğimiz bugünlerde işçi ve işveren dayanışmasını sağlamak ve hem de ağır müeyyidelerle karşılaşmamak için fesih yasağına uyulması gerekmektedir.