İş yeri devri

Çalışanlar işlerini, görevlerini iş yerinde veya gösterdiği yerde yapabildiği gibi uzaktan/evden de çalışabilmektedir. İş yerlerinin zaman zaman farklı işverene devredilmesi gündeme gelebilmektedir.

İş yerinin veya bir bölümünün devri, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6'ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır.

İş yeri devrinin, iş yerinin tamamının veya iş yerinin yalnızca bir bölümünün hukuki olarak başka birine devredilmesi olarak tanımlanması mümkündür.

İş yeri devrinin bir hukuki işleme dayalı olarak yapılması gerekmektedir. Devir işlemi, satış, bağışlama, trampa, kiralama, şirketleşmeye gidilmesi ve benzeri şekillerde meydana gelebilir.

Devralan tarafın daha öncesinde bir iş yerine sahip olması veya işveren olması aranmaz.

"İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer." hükmü incelendiğinde işveren kavramının kullanılmadığı, bunun yerine "başka biri" ifadesinin tercih edildiği görülmektedir.

Devir işlemi gerçekleştiğinde, işyerinin tamamını veya bir bölümünde, iş sözleşmesi devam eden işçilerin iş sözleşmeleri devralana geçecektir.

Bir iş yerinin devri, daha geniş ifadeyle; işyerinin, başka işverene geçmesi veya işverenin değişmesi, iş ilişkisini çok yönlü etkilemektedir.

Bu etkilerin başında, işverenin değişmesi halinde iş ilişkisinin sona erip ermeyeceği gelmektedir.

İşçi ve işveren arasında yapılmış olan yazılı iş sözleşmesinden doğan tüm yükümlülükler devralan işverene geçeceğinden iş sözleşmesi tarafları bağlamaya devam edecektir.

Örneğin, iş sözleşmesinde öngörülen ikramiye ödeme, ücret artışı yapma gibi yükümlülükler ve cezai şart ödemeye dair hükümler devir sonrasında da devralan işvereni ilgilendirecektir.

İş yerinin devredilmesiyle, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte (müteselsil) sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl sonra sona erecektir.

İş yerinin devri ile birlikte devir tarihinde devreden işverenle işçiler arasında var olan tüm iş sözleşmeleri devralan işverene geçecektir. Bu işlem için tarafların herhangi bir karar almalarına gerek bulunmamaktadır.

Devreden işveren ile devralan işverenin iş sözleşmelerinin devrolmayacağı yönünde anlaşmaları geçerli olmayacaktır.

Taraflar iş sözleşmesinin devralan işverene geçmemesi için, devir öncesinde iş ilişkisinin devir işleminden önce sonlandırılması gerekir.

Buna karşın, devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya iş yerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz.

Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih haklarıyla beraber, işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih yetkilerinin saklı kaldığı unutulmamalıdır.